Slider

40 euro, 70 euro, 100 euro, nowe odsetki, zmiana naliczania odsetek, nowe obowiązki w naliczaniu odsetek, nowe ulgi w ustawie o finansach publicznych w związku z 40 euro i inne zmiany – praktyczne warsztaty

14 stycznia 2020 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych(zmiana ustawy o finansach publicznych)” oraz „Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” to dwa akty prawne, które wprowadzają wiele nowości oraz zmieniają już obwiązujące zasady rozliczeń należności i zobowiązań każdej jednostki sektora finansów publicznych co ma przełożenie w szczególności na:

a)sprawozdania Rb27 i Rb28 w tym także Rb27zz;

b)ewidencję księgową;

c)procedury windykacji należności;

d)stosowanie ulg;

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak stosować zmienione przepisy.

ADRESACI:

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń, sporządzania sprawozdań oraz pracowników windykacji odpowiedzialnych za dochodzenie należności.

CEL:

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z stosowaniem i rozliczaniem odsetek, zryczałtowanej kwoty rekompensaty, kosztów postepowania, ulg w finansach publicznych i innych obowiązków wynikających ze zmian wprowadzanych ustawami wskazanymi powyżej.

PROGRAM:

1)Wprowadzenie pojęcia „świadczenie pieniężne” – ustalenie wymagalności świadczenia pieniężnego, ustalenie kursu dla zryczałtowanej kwoty rekompensaty;

2)Zróżnicowanie odsetek za opóźnienie w zależności od typu dłużnika – typ dłużnika a stawka odsetek;

3)Wprowadzenie zmian co do wysokości zryczałtowanej kwoty rekompensaty:

a)40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

b)70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

c)100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych,

w tym zagadnie MPP – ( potrącenie z art. 498 Kodeksu cywilnego).

4)Wprowadzenie możliwości stosowania specjalnej ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia zryczałtowanej kwoty rekompensaty – budżet państwa oraz j.s.t – odpowiednia uchwała w przypadku j.s.t. – forma odstąpienia przykłady i pułapki

5)Zasady związane z dniem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi ( na przykład faktury ustrukturyzowane platforma „PEF”) – przykłady;

6)Zasada, że w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym mowa w art.8 ust. 2 albo art. 13 ust. 2 pkt 3 lub 4, jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi – przykłady.

7)Obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy – nowy obowiązek;

8)Roszczenie o kwotę zryczałtowanej rekompensaty nie może być zbyte – konsekwencje;

9)Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika – zakaz ich stosowania;

10)Ustalenie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, które stały się wymagalne po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepis art. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – wymagalność odsetek a termin zapłaty świadczenia pieniężnego;

11)Ustalenie kwoty rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, która stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r., stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

12)Transakcje handlowe w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 10, zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczęte przed dniem 1 stycznia 2020 r. – przepisy dotychczasowe.

13)Wprowadzenie odsetek od kosztów postepowania – przykłady;

14)Nowe zasad rozliczania kosztów postępowania;

15)Podwojenie kosztów w pewnych sytuacjach – przykłady;

16)Pytania i dyskusja

KORZYŚCI:

Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCY:  

specjalista w zakresie finansów publicznych, były pracownik RIO w Katowicach, doradca wielu jst oraz wykładowca współpracujący z FRDL.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 3 stycznia 2020 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 09.01.2020 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów