Slider

10Edycja

20 czer­w­ca mieliśmy przy­jem­ność wręczyć nagrody lau­re­atom 10. edy­cji konkur­su Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy. Cztery małopol­skie samorządy zostały wyróżnione za mod­e­lową, part­ner­ską współpracę z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi.

fot: Regi­na Kor­czak-Waty­cha

Wzorem poprzed­nich edy­cji,  ideą konkur­su jest wspieranie roz­wo­ju społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego poprzez doskonale­nie zasad i form współpra­cy pomiędzy jed­nos­tka­mi samorzą­du tery­to­ri­al­nego a ngo w Wojew­ództwie Małopol­skim. Przy oce­nie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana jest m.in. różnorod­ność form współpra­cy oraz innowa­cyjność zgłaszanych rozwiązań.

fot: Regi­na Kor­czak-Waty­cha

Grze­gorz Lip­iec — Członek Zarzą­du Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Małopol­skiego — wręczył nagrody tegorocznym lau­re­atom:

I miejsce — Urząd Miejs­ki w Starym Sączu

II miejsce – Urząd Mias­ta Oświęcim

III miejsce — Urząd Mias­ta Nowy Targ

wyróżnie­nie —  Urząd Mias­ta i Gminy w Skaw­inie 

Grat­u­lu­je­my!

Z władza­mi Urzę­du Mias­ta i Gminy w Skaw­inie spotkaliśmy się 5 lip­ca przy okazji posiedzenia Skaw­ińskiej Rady Dzi­ałal­noś­ci Pożytku Pub­licznego. Dyrek­tor Insty­tu­tu Boże­na Pietras-Goc wręczyła konkur­sowe wyróżnie­nie Bur­mistr­zowi Pawłowi Kolasie.

Relację oraz galer­ię zdjęć z roz­da­nia nagród moż­na znaleźć m.in. na stron­ie Radia Kraków oraz por­talu Podhale24.

fot: Regi­na Kor­czak-Waty­cha

Konkurs Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy od dziesię­ciu lat real­i­zowany jest przez Insty­tut we współpra­cy z Urzę­dem Marsza­łkowskim Wojew­ództ­wa Małopol­skiego. W konkur­sie mogą wziąć udzi­ał wszys­tkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starost­wa Powia­towe z Małopol­s­ki.

Kapit­ule Konkur­su zasi­adali:

  • Iwona Bil­s­ka — Bur­mistrz Mias­ta Jor­danowa
  • prof. Ewa Bogacz-Woj­tanows­ka — Insty­tut Spraw Pub­licznych UJ
  • dr hab. Andrzej Bukows­ki — Insty­tut Socjologii UJ
  • Mał­gorza­ta Dulak — Koor­dy­na­tor współpra­cy z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi, UMWM
  • Mar­iusz Kusion — Małopol­s­ka Rada Pożytku Pub­licznego
  • prof. Janusz Majcherek — Insty­tut Socjologii i Filo­zofii UP
  • Ana­tol Włady­ka — FRDL MIS­T­iA

Dzięku­je­my za wszys­tkie nadesłane aplikac­je!

 

Doku­men­ty do pobra­nia:

REGULAMIN KONKURSU

APLIKACJA KONKURSOWA

 

 

Wektory

MAŁOPOLSKIE WEKTORY WSPÓŁPRACY — 11. EDYCJA


 

Laureaci konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy”

26 września br. podczas spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie ogłoszone zostały wyniki Konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy”.

I miejsce: Urząd Gminy Skrzyszów                      

II miejsce: Urząd Gminy Koszyce

III miejsce: Urząd Gminy Klucze

wyróżnienie: Urząd Gminy Gnojnik

Już po raz 11. Konkurs wyłonił najlepsze przykłady partnerskiej współpracy małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

I miejsce – GMINA SKRZYSZÓW – za wsparcie informacyjno – doradcze organizacji pozarządowych i obywatelskich grup nieformalnych w pozyskiwaniu środków z małych grantów, inwestycje w odnawialne źródła energii we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz edukację ekologiczną i akcje ekologiczne. Za wsparcie takich społecznych przedsięwzięć jak: Klub Kobiet Kreatywnych GRACJA, Studentki Akademii Zdrowego Odżywiania, Koło Pszczelarzy Skrzyszów.

II miejsce – GMINA KOSZYCE – za współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji czasu opieki, aktywności i rozwoju dla dzieci i młodzieży, za dofinansowanie projektów ukierunkowanych na kompleksowe podejście w organizacji czasu wolnego najmłodszych mieszkańców Gminy w zakresie edukacji kulturalnej, geograficznej, ekologicznej, ale także za projekty w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: edukacja anty-uzależnieniowa, czy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Za współpracę z takimi organizacjami jak np.: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaksice, czy lokalne Koło Gospodyń Wiejskich.

III miejsce – GMINA KLUCZE – za wsparcie finansowe i merytoryczne projektów z zakresu ekonomii społecznej, pomocy społecznej, wieloletnie rozwijanie i wspieranie modelowych projektów, które realnie przyczyniają się do realizacji strategii włączenia społecznego, jak spółdzielnia socjalna, placówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży z dysfunkcjami społecznymi, dzienny dom pobytu dla seniorów. Za współpracę m.in. z takimi organizacjami z terenu Gminy jak: Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, czy nowa Spółdzielnia Socjalna ,,MAŁOPOLANIN”.

Wyróżnienie – GMINA GNOJNIK – za szczególną uwagę zwróconą na potrzeby seniorów, najstarszych mieszkańców Gminy Gnojnik, za współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, edukację seniorów, realizację warsztatów prozdrowotnych i kulturalnych dla seniorów, za dbanie o godność seniora.

Ideą konkursu organizowanego przez FRDL MISTiA jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jst a ngo
w województwie małopolskim. Przy ocenie nadesłanych przez gminy i powiaty aplikacji pod uwagę brana była m.in. różnorodność form współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań. Intencją organizatora jest, by konkurs stwarzał cykliczną okazję do oceny poziomu zaangażowania organizacji społecznych w realizację zadań publicznych – sfery niezwykle ważnej dla każdej lokalnej społeczności.

 

Patronem hon­orowym konkur­su jest Pan Jacek Kru­pa – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

Patronat medi­al­ny:

 

 

 

_______________________
Konkurs Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy

11 edy­c­ja

FRDL Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji już po raz jede­nasty zaprasza wszys­tkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starost­wa Powia­towe z Wojew­ództ­wa Małopol­skiego do udzi­ału w konkur­sie Małopol­skie Wek­to­ry Współpra­cy.

Konkurs wyłoni najlep­sze przykłady part­ner­skiej współpra­cy małopol­s­kich jed­nos­tek samorzą­du tery­to­ri­al­nego z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi.

Ideą konkur­su jest wspieranie roz­wo­ju społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego poprzez doskonale­nie zasad i form współpra­cy pomiędzy jst a ngo w wojew­ództwie małopol­skim. Przy oce­nie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana będzie m.in. różnorod­ność form współpra­cy oraz innowa­cyjność zgłaszanych rozwiązań.

Intencją orga­ni­za­to­ra jest, by konkurs stwarzał cyk­liczną okazję do oce­ny poziomu zaan­gażowa­nia orga­ni­za­cji społecznych w real­iza­cję zadań pub­licznych — sfery niezwyk­le ważnej dla każdej lokalnej społecznoś­ci. Do przed­staw­ienia dobrych prak­tyk doty­czą­cych współpra­cy z orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi zaprasza­my również jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne JST, czyli np. domy kul­tu­ry, bib­liote­ki, ośrod­ki pomo­cy społecznej.

Nabór aplikacji potr­wa do 27 kwiet­nia 2018 roku.

Szczegółowych infor­ma­cji udziela: Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek — koor­dy­na­tor konkur­su (tel. 12 633 51 54 w. 140, mail: agnieszka.majewska@mistia.org.pl)

Patronem hon­orowym konkur­su jest Pan Jacek Kru­pa – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

Patronat medi­al­ny sprawu­ją: Radio Kraków, TVP 3, Dzi­en­nik Pol­s­ki, Samorząd.pap.pl, ngo.pl.

Reg­u­lamin Konkur­su

Aplikac­ja Konkur­sowa

Patronem hon­orowym konkur­su jest Pan Jacek Kru­pa – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Małopol­skiego.

Patronat medi­al­ny:

 


10. edy­c­ja konkur­su

 

Font Resize
Kontrast Tytułów