Slider

Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy

data i miejsce: 29 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy urzędów miast i gmin zatrudnieni na stanowiskach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Omówienie koncepcji miasta zwartego, pokazanie negatywnych skutków niekontrolowanego rozlewania się zabudowy oraz przedstawienie konsekwencji przyjęcia polityki przestrzennej miasta zwartego.

prowadzący: radca prawny, członek SKO w Krakowie, w latach 2012-2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

program:

 • Koncepcja miasta zwartego
 • Model procesów urbanizacji
 • Negatywne skutki niekontrolowanego rozlewania się zabudowy
 • Planowanie przestrzenne jako proces całościowy
 • Procedura planistyczna jako działanie promujące dobrze zorganizowaną przestrzeń
 • Zapisy projektów planów miejscowych – zakazy, nakazy, zalecenia
 • Powiązanie planów miejscowych z innymi aktami prawa
 • Konsekwencje przyjęcia polityki przestrzennej miasta zwartego.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 15.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 22 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl

 

Read More

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu z uwzględnieniem RODO

data i miejsce: 31 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: pracownicy działów kadr, księgowości, kadry kierowniczej, pracowników działów prawno-organizacyjnych

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • nabycie bądź poszerzenie wiedzy w zakresie przetwarzania danych osobowych
  w stosunkach pracy
 • poznanie zmian, jakie nastąpiły w związku z wejściem w życie RODO
 • możliwość weryfikacji prawidłowości stosowanej dotychczas praktyki w zakładzie pracy w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych
 • poznanie uchybień stwierdzanych w trakcie kontroli w zakresie omawianej tematyki
 • możliwość konsultacji z wykładowcą problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.

prowadzący: doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, radca prawny przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 program:

 

 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych
 1. Omówienie obowiązujących aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych, w tym RODO
 2. Bezpośrednie stosowanie przepisów RODO
 3. Definicja pojęcia dane osobowe w rozumieniu nowych przepisów oraz ich praktyczne znaczenie ze szczególnym uwzględnieniem danych zwykłych i wrażliwych
 4. Praktyczne znaczenie pojęć: administrator danych osobowych, zbiór danych, przetwarzanie danych, szczególnych kategorii danych
 5. Obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych oraz zabezpieczenia danych osobowych
 6. Dane osobowe w związku z ubieganiem się o zatrudnienie oraz przyjęciem do pracy
 7. Zmiany w przepisach krajowych związane z uprawnieniem pracodawcy żądania danych osobowych w tym obowiązujące od 25.05.2018 r. przepisy Kodeksu pracy
 8. Zakres danych, które pracodawca może przetwarzać na podstawie zgody pracownika
 9. Zasada adekwatności przy pozyskiwaniu danych – praktyczne znaczenie
 10. Forma pozyskania i przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem określonej kategorii nośników danych – kopia, oryginał.
 11. Dane o karalności
 12. Okres przechowywania dokumentów związanych z rekrutacją
 • Przetwarzanie danych osobowych osób zatrudnionych
 1. Wpływ postanowień RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników
 2. Obowiązki informacyjne pracodawcy
 3. Prawo pracownika do wglądu do swoich danych
 4. Stosowne upoważnienia do przetwarzania danych oraz ich zakres
 5. Obowiązek prowadzenia rejestru upoważnień
 6. Zabezpieczenie przetwarzanych danych osób zatrudnionych z uwzględnieniem zmian w przepisach od 01.01.2019 r.
 7. Właściwe zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej
 8. Dopuszczalność gromadzenia danych o pracownikach z mediów społecznościowych
 9. Powierzanie zadań z zakresu HR oraz księgowości podmiotowi zewnętrznemu a ochrona danych osobowych – wymogi.
 10. Prawo pracownika do ochrony wizerunku a jego przetwarzanie przez pracodawcę
 11. Okres zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych – zasada ograniczenia czasowego
 12. Monitoring w miejscu pracy – nowe przepisy Kodeksu pracy od 25.05.2018 r.
 13. Zasady postępowania z dokumentacją związaną z odpowiedzialnością porządkową
 14. Udostępnianie danych osobowych pracowników
 15. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dot. danych osobowych
 16. Kary za naruszenia przepisów RODO
 17. Instytucje krajowe weryfikujące przestrzeganie przepisów oraz zasady kontroli
 18. Konsultacje z trenerem.

cena: 440  zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 17.10.2018, cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 24 października 2018

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

Read More

Dokumentacja pracownicza, w tym akta osobowe, w urzędach i instytucjach samorządowych – obsługa kancelaryjna, elektronizacja, skrócenie okresów przechowywania, archiwizacja (stan prawny od 1 stycznia 2019 r.)

data i miejsce: 31 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy wydziałów kadrowych i organizacyjnych odpowiedzialni za porządkowanie dokumentacji osobowej oraz przygotowujący dokumentację do przekazania do archiwum, archiwiści.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie zasad postępowania z dokumentacją bieżącą i archiwalną z zakresu spraw pracowniczych, w szczególności zasad elektronizacji akt osobowych, procedury skracania okresu ich przechowywania, porządkowania i archiwizacji. Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących zarządzanie dokumentacją spraw związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych. Nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi tej dokumentacji w świetle przepisów prawa pracy i instrukcji kancelaryjnej, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych, archiwach oraz w firmach zajmujących się przechowalnictwem tej dokumentacji. Pozyskanie informacji o zasadach archiwalnego ewidencjonowania akt osobowych oraz procedurach ich brakowania lub przekazywania do archiwów państwowych.

prowadzący: Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”, doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych.

program:

 • Pojęcie dokumentacji pracowniczej
 • Regulacje prawne w zakresie zarządzania dokumentacją pracowniczą (w tym akt osobowych)
 • Planowane zmiany w zakresie postępowania z aktami osobowymi (elektronizacja, skrócenie okresów przechowywania)
 • Zarządzanie dokumentacją pracowniczą na podstawie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt
 • Porządkowanie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej w świetle nowych wytycznych archiwów państwowych
 • Archiwalne ewidencjonowanie akt osobowych w świetle nowych wytycznych archiwów państwowych
 • Procedura brakowania lub przekazywania do archiwów państwowych dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych)
 • Odpowiedzi na pytania, dyskusja

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 17.10.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 24 października 2018 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Read More