data i miejsce: 3 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy administracji publicznej m.in.: pracownicy urzędów miasta, urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, jednostek organizacyjnych samorządu ( np. urzędów pracy, mopsów/gopsów),  organów administracji rządowej (np. stacji sanitarno-epidemiologicznych, nadzorów budowlanych, inspektoratów weterynaryjnych); pracownicy biur projektowych i innych firm biorących udział w postępowaniu administracyjnym.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zapoznanie uczestników z problematyką trybów nadzwyczajnych w administracji, w tym: wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, zmiana albo uchylenie decyzji ostatecznej.

prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz  praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

program:

  • Istota trybów nadzwyczajnych – wskazanie istoty postępowań nadzwyczajnych, omówienie wad decyzji administracyjnych
  • Wznowienie postępowania – przedstawienie tego trybu postępowania, omówienie charakteru postępowania, organu właściwego, przesłanek wznowienia postępowania
  • Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania – szczegółowe omówienie sytuacji kiedy wydaje się postanowienie o wznowieniu, a kiedy o odmowie wznowienia postępowania
  • Brak udziału strony w postępowaniu bez jej winy – szczegółowe wyjaśnienie tej podstawy wznowienia, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego
  • Nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody – szczegółowe omówienie tej podstawy wznowienia, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego
  • Decyzja w postępowaniu wznowieniowym – wskazanie na możliwe rozstrzygnięcia po zakończeniu postępowania w sprawie wznowienia
  • Stwierdzenie nieważności – przedstawienie tego trybu postępowania, omówienie charakteru postępowania, organu właściwego, przesłanek i możliwych rozstrzygnięć, z przedstawieniem orzecznictwa sądowego
  • Brak podstawy prawnej – szczegółowe omówienie tej podstawy stwierdzenia nieważności, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego
  • Rażące naruszenie prawa – szczegółowe omówienie tej podstawy stwierdzenia nieważności, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego
  • Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej – przedstawienie tego trybu postępowania, omówienie charakteru postępowania, organu właściwego i przesłanek.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 19.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 26 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl