Slider

Prawo budowlane – wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowań przez organy architektoniczno-budowlane

data i miejsce: 18 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy wydziałów budowlanych i architektonicznych

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy z zakresu stosowania obowiązku nałożenia na inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany m.in. na podstawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Interpretacja orzecznictwa z zakresu programu szkolenia.

prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

program:     

 • Współpraca i wzajemne relacje na styku działań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności konsekwencje wynikające z art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
 • Obowiązek informacyjny organów na podstawie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Planowane zmiany przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany m.in. na podstawie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB)
 • Treść i forma dokumentacji geodezyjnej przy rozpoczynaniu i po zakończeniu budowy obiektu budowlanego
 • Proces inwestycyjno-budowlany na tle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne. Zakaz zabudowy na terenach powodziowych
 • Warunki techniczne – sytuowanie
 • Zmiany przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane dokonane ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
 • Odstępstwa od warunków technicznych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego (dopuszczalność weryfikacji)
 • Zakres stosowania obowiązku nałożenia na inwestora w decyzji o pozwoleniu na budowę ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego
 • Przesłanki nałożenia przez organ, w decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu, obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 30 ust. 7 Pb) oraz przesłanki nałożenia przez organ obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
 • Przypadki sprawdzania projektu budowlanego przez innego projektanta
 • Zakres sprawdzania projektu budowlanego przez organ
 • Opinie, pozwolenia, uzgodnienia wymagane przy sporządzaniu projektów budowlanych i załączane do wniosków, zgłoszeń i zawiadomień o zakończeniu budowy uregulowanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane
 • Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Istotne/ nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego (przesłanki jego dopuszczalności)
 • Wnioski budowlane, w szczególności braki formalne i braki merytoryczne oraz weryfikacja oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
 • Postępowanie dowodowe w procedurze pozwolenia na budowę
 • Wydawanie decyzji i postanowień po nowelizacji Kpa w 2017r.
 • Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 4.10.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 11 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Read More

Założenia i metodyka audytu przygotowująca placówki oświatowe do kontroli zewnętrznych w zakresie prawa pracy w tym prawa oświatowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy Karta Nauczyciela

data i miejsce: 18 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz pracownicy szkół odpowiedzialni za sprawy kadrowe, przedstawiciele wydziałów oświaty/edukacji w jst, Centrów Usług Wspólnych i ZEAS-ów oraz nauczyciele zainteresowani tematem.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie najnowszych przepisów prawa pracy, prawa oświatowego i Karty Nauczyciela, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego zarządzania kadrami i prowadzenia spraw osobowych w szkołach. Uczestnicy uzyskają kompendium wiedzy z zakresu spraw kadrowych i wspólnie będą rozwiązywać problemy zgłaszane przez uczestników.

prowadzący: specjalistka z zakresu prawa oświatowego, inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

 program:

 • Akty wewnątrzzakładowe
  Regulamin pracy
  – Regulamin wynagradzania
  – Regulamin świadczeń socjalnych
 • Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
  nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy stosunku pracy
  – jak prawidłowo zmienić warunki zatrudnienia?
  – zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy
  – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – uprawnienia
 • Czas pracy i wynagrodzenia
  podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy
  – prowadzenie ewidencji czasu pracy
  – praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnego zastępstwa,
  – świadczenia pieniężne należne ze stosunku pracy
 • Ewidencja godzin pracy w ramach umów cywilnoprawnych
  – l
  iczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika
  – różnice w dokumentowaniu
 • Urlopy pracownicze w tym urlop dla poratowania zdrowia – po zmianach, najczęściej popełniane błędy
 • Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Mobbing w miejscu pracy
 • Dyskusja wolne wnioski

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 4.10.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 11 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Read More

17-10-2018 Kraków Rejestr Należności Publicznych – nowe obowiązki i zadania pionów egzekucyjno-administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

data i miejsce: 17 października 2018 r. w godz. 10.00-15.00 — ul. Floriańska, I p., 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy pionów finansowo-księgowych, podatkowych, prowadzący postępowania egzekucyjne  w administracji w stosunku do dłużników należności cywilno-prawnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie wprowadzonej w roku 2018 procedury i systemu korzystania z rejestru należności publicznoprawnych (RNP) oraz nowych obowiązków jakie ciążą na  pracownikach pionów windykacji i egzekucji należności publiczno-prawnych jednostek samorządu terytorialnego.

prowadzący: prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości).

program:

 • Wprowadzenie – kierunki zmian w postepowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Cel utworzenia i prowadzenia rejestru Należności (Publicznoprawnych (RNP) – sprawność procesów wymiany informacji i udostępniania danych.
 • Zakres przedmiotowy (należności pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej)
 • Zakres podmiotowy (wierzyciel-naczelnik urzędu skarbowego, jednostka samorządu terytorialnego).
 • Rodzaj zobowiązanych i danych zawartych w RNP.
 • Postępowanie związane z wprowadzeniem danych do RNP (doręczanie, terminy, wysokość należności)
 • Zadania związane z wprowadzaniem danych do RNP przez organ prowadzący rejestr oraz wierzyciela.
 • Środki prawne przysługujące w postępowaniu do RNP.
 • Uchwała organu stanowiącego (upoważnienie dla organu wykonawczego, rodzaj należności pieniężnych, itp.).
 • Zasady wykreślania z rejestru (RNP).
 • Uprawnienia zobowiązanego (sprzeciw, zażalenie, skarga).
 • Zasada udostępniania danych z rejestru RNP.
 • Zasady korzystania z rejestru przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany, podmiot sądowy oraz administracyjny organ egzekucyjny.
 • Zgoda na wyszukiwanie zobowiązanych w rejestrze RNP.
 • Pytania i dyskusja z uczestnikami.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 3.10.2018 r. – cena promocyjna  390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do 10 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

Read More