Slider

KURS: Inspektor ochrony danych osobowych w samorządowych instytucjach kultury – praktyczne wykonywanie zadań wraz ze wzorami dokumentów

4 października 2018, godz. 9.00-17.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymaga dostosowania w organizacjach, w tym instytucjach kultury wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań
w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymaga również nabycia nowych kompetencji
do pełnienia funkcji
Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w instytucjach kultury oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych.

Bazując na naszym doświadczeniu szkoleniowym, ale także doświadczeniu doradczym
w kompleksowym wdrażaniu RODO w JST i jednostkach podległych (w tym w samorządowych instytucjach kultury), mamy przyjemność zaprezentować Państwu autorską ofertę 1-dniowego kursu pt. „Inspektor Ochrony Danych Osobowych w samorządowych instytucjach kultury – praktyczne wykonywanie zadań wraz ze wzorami dokumentów” i zaprosić do udziału w jego październikowej edycji
.

Prezentowany kurs jest doskonałą okazją praktycznego przygotowania do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w instytucjach kultury oraz  nabycia nowych, potrzebnych na rynku kompetencji.

ADRESACI:

Kurs jest skierowany do dyrektorów, pracowników, przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
w samorządowych instytucjach kultury oraz obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, którzy docelowo przejmą funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, osób upoważnionych do przetwarzania danych, jak również Administratorów Danych Osobowych.

W kursie mogą wziąć udział także osoby indywidualne, które chcą nabyć całkiem nowe kompetencje związane
z ochroną danych osobowych w instytucjach kultury.

CEL KURSU:

Celem kursu jest zapoznanie z przepisami określonymi w nowym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) oraz praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w samorządowych instytucjach kultury.

PROGRAM:

 1. Instytucja Inspektora Ochrony Danych Osobowych w samorządowych instytucjach kultury – regulacje prawne, możliwości, tryby powołania. Wytyczne w sprawie inspektorów ochrony danych osobowych przygotowane przez Grupę Roboczą 29 jako podstawa dokonania przez podmioty analizy pozycji IOD, czasu pracy i jego zadań:
 • Obowiązkowe wyznaczenie DPO (inspektora ochrony danych osobowych),
 • Wyznaczenie jednego IOD dla wielu podmiotów, zawieranie umów z IOD, rodzaje umów,
 • Dostępność i lokalizacja IOD,
 • Poziom wiedzy fachowej i kwalifikacje zawodowe IOD,
 • Publikowanie i zawiadomienie o danych kontaktowych IOD,
 • Pozycja IOD,
 • Udział IOD we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych,
 • Odwołanie lub kara za wykonywanie zadań IOD,
 • Konflikt interesów,
 • Zadania IOD (monitorowanie zgodności z RODO, rola IOD w ocenie skutków dla ochrony danych),
 • Współpraca z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punku kontaktowego.
 1. Nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (art. 12, 13 i 14 Rozporządzenia). Jak realizować obowiązek informacyjny po 25.05.2018? Jakie obowiązki ma ADO, a jakie IOD (inspektor ochrony danych ) w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego? Konstruowanie klauzul informacyjnych w samorządowych instytucjach kultury.
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w samorządowych instytucjach kultury. Omówienie podstaw z RODO. Jak je stosować?
 3. Zgoda jako jedna ze specyficznych podstaw przetwarzania danych w samorządowych instytucjach kultury. Konstruowanie przykładowych zgód.
 4. Obowiązkowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w samorządowych instytucjach kultury na gruncie RODO. Wzory dokumentów:
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Upoważnienia i rejestr upoważnień
 • Rejestr udostępnień
 • Oświadczenia dla pracowników
 • Obszary przetwarzania danych
 • Umowy powierzenia – wzory, rejestr procesorów w jakich sytuacjach je zawierać
  w samorządowych instytucjach kultury
 • Zabezpieczenia w systemach informatycznych
 • Monitoring w samorządowych instytucjach kultury
 • Czy w samorządowych instytucjach kultury zachodzi konieczność oceny skutków ochrony danych?
 1. Procedura realizacji uprawnień osób fizycznych, a zadania IOD. Wzór procedury.
 2. Naruszenia ochrony danych osobowych, w jaki sposób zrealizować obowiązek notyfikacyjny po 25.05.2018 r. Procedura zgłoszenia naruszeń jako dokumentacja ochrony danych. Jak sporządzić procedurę? Wzory. Rejestr naruszeń.
 3. Rejestr czynności przetwarzania. Rejestr kategorii przetwarzania. Praktyka tworzenia. Wzory plus wskazanie czynności przetwarzania danych w samorządowych instytucjach kultury.
 4. Pytania i odpowiedzi. Zakończenie kursu.

KORZYŚCI:

 • Zapoznanie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
 • Nabycie/poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie dostosowania samorządowych instytucji kultury do nowych przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Nabycie/poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w zakresie realizacji zadań przypisanych Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w samorządowych instytucjach kultury,
 • Nabycie umiejętności opracowania i wdrożenia wewnętrznych polityk bezpieczeństwa,
 • Nabycie wiedzy dot. zabezpieczeń w systemach informatycznych,
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania typowych problemów związanych z danymi osobowymi.
 • Pakiet materiałów, w tym wzory dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych
  w samorządowych instytucjach kultury na gruncie RODO.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

PROWADZĄCA:

Radca prawny specjalizujący się w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych (w tym samorządowych instytucjach kultury), a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce.

OPINIE UCZESTNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI:

 • „Super KURS! Cały program bardzo interesujący i przydatny”.
 • „Bardzo dobry, praktyczny KURS! Obszerne materiały zawierające wzory dokumentów”.
 • „Świetny KURS! Rewelacyjna prowadząca!”

CENA:

650 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 650 zł brutto.

Cena zawiera:

Udział w kursie prowadzonym przez trenera-praktyka, materiały szkoleniowe (w tym wzory dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych w samorządowych instytucjach kultury na gruncie RODO), imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 25.09.2018 r.

(bądź wyczerpania miejsc).

REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

Opis i program kursu chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowany kurs możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem kursu zamkniętego (czas, miejsce, cena, itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Read More

Podatek VAT czy PCC – jak opodatkować obrót nieruchomościami po wyroku TSUE? Regulacje krajowe czy unijne, które stosować i w jakich przypadkach?

data i miejsce: 4 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz inne osoby zajmujące się na co dzień obrotem nieruchomościami.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prawidłowego rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 roku oraz po wyroku TSUE
 • praktyczne wykorzystanie przepisów prawa podatkowego w codziennej pracy dotyczącej prawidłowego rozliczania podatku VAT w przypadku zbycia, nabycia, dzierżawy czy przekształcenia nieruchomości
 • wskazanie zasad stosowania zwolnienia jak i stawek podatkowych
 • wskazanie zasad dokonywania odliczeń przy nabyciu nieruchomości, dzierżawy czy użytkowania wieczystego
  z uwzględnieniem najnowszego stanowiska M.
 • inwestycje w nieruchomości – czy można odliczyć podatek VAT, kiedy i na jakich zasadach? – wyjaśnienie
 • wskazanie najnowszych stanowisk na podstawie orzecznictw ETS, wyroków Sądów Administracyjnych oraz interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczących nieruchomości.

prowadzący: specjalista z zakresu ewidencji księgowej oraz zasad rozliczania projektów UE, monitoringu, rozliczania i kontroli projektów UE, podatku VAT w jst oraz podatku VAT w projektach UE, trener i doświadczony wykładowca z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

program:

I. Zmiany w podatku VAT od 2017 r. i 2018 r związane z nieruchomościami
II. Kiedy można zastosować regulacje unijne a kiedy krajowe
III.
Zasady rozliczania podatku VAT dotyczące obrotu nieruchomościami oraz prawidłowe rozpoznanie momentu podatkowego

 • Stawka 23% – w jakich przypadkach?
 • Przypadki wyboru stawki 23% i zwolnienia
 • Teren zabudowany i niezabudowany, tereny budowlane – w świetle najnowszych orzeczeń sądów
 • Dostawy budynków i budowli związanych trwale z gruntem. Zasiedlenie nieruchomości po raz pierwszy
  i kolejne zasiedlenia stanowisko TSUE z listopada 2017r. – kiedy podatek VAT a kiedy PCC?
 • Ulepszenie budynku, budowli – stawka podatku przy sprzedaży
 • Najem, dzierżawa nieruchomości, media – zasada opodatkowania
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości – zasady rozliczania
 • Nieodpłatne przekazanie nieruchomości a podatek VAT
 • Służebność gruntowa w świetle ustawy o podatku VAT
 • Wywłaszczenie za odszkodowaniem w świetle ustawy VAT
 • Zbycie a przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
 • Zamiana nieruchomości w świetle podatku VAT
 • VAT od szczególnych czynności:

– reklama zamieszczana na budynku

– usługi porządkowe

– zaliczki na poczet czynszu najmu i dostawy mediów

 • Otrzymanie zaliczki, przedpłaty, rat i zadatku a moment opodatkowania.
 • Wadium przy sprzedaży budynku, budowli, gruntów – kiedy wadium a kiedy już zaliczka
 • Odwrotne obciążenie. Zasady rozliczania podatku VAT przy usługach budowlanych i budowlano-montażowych. Nabywca – dostawca
 • Termomodernizacja budynków pokrywana z dofinansowania oraz z własnych środków – na co zwrócić uwagę?
  IV. Odliczanie VAT naliczonego związanych z nieruchomościami
 • Odliczenie podatku naliczonego
  • zasady odliczania podatku VAT
  • częściowe odliczenie podatku naliczonego, wskaźnik struktury sprzedaży art. 90 i preproporcja VAT art. 86 ust. 2a-2h
 • Korekta odliczeń podatku VAT – kiedy roczna, 5 lat, 10 lat
  V. Najnowsze interpretacje, wyroki NSA, WSA, TSUE
  VI.
  Panel dyskusyjny.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 20.09.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje:materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 27 września 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Read More

Rozliczanie projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020

data i miejsce: 3 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci realizujący lub zamierzający realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności menedżerowie projektów, członkowie zespołów projektowych oraz osoby, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • Znajomość zasad realizacji rzeczowej projektu
 • Umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie
 • Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków
 • Znajomość procedury konkurencyjności
 • Znajomość zasad zatrudniania personelu
 • Umiejętność realizacji projektów partnerskich
 • Umiejętność przygotowania wniosku o płatność

prowadzący: prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca
i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada 19 letnie doświadczenie trenerskie. Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, trener w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP,
do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS 2014.

program:

 • Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie

– obowiązek stosowania wytycznych

– obowiązek osiągnięcia wskaźników

– przekazywanie i ewidencjonowanie środków

– zakres stosowania SL 2014

– udzielanie zamówień

– obowiązki informacyjne

 • Realizacja rzeczowa i finansowa projektu

– mierzenie postępu rzeczowego w projektach

– system wskaźników

– wyodrębniona ewidencja wydatków

– dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków

 • Kwalifikowalność wydatków

– zasady kwalifikowalności projektu

– warunki kwalifikowalności uczestnika

– warunki kwalifikowalności wydatku

– koszty personelu projektu

– reguła proporcjonalności

– wydatki w projektach partnerskich

 • Zasada konkurencyjności

– ogólne warunki realizacji zamówień

– zasada konkurencyjności

– rozeznanie rynku

– procedura zamówień poniżej 20 000 zł

– najnowszy Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020: Zamówienia udzielane w ramach projektu z maja 2018 r.

 • Wniosek o płatność

– osoby uprawnione do dostępu do SL 2014

– zakres wniosku o płatność

– wskaźniki

– rozliczanie wydatków

– wydatki rozliczane ryczałtowo

– dochód w projekcie

– załączniki

– przekazywanie wniosku za pomocą SL 2014.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 19.09.2018, cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 26 września 2018

szkolenie zlecone:szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Read More