SZKOLENIE:
WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPADKOBIERCY PRZEZ GMINY
ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe
i księgowania masy spadkowej oraz weryfikowania zawiadomień
przesłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego

25 września 2018, godz. 10.00-15.00
FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,
Gminy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są spadkobiercami ustawowymi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie ma krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, albo spadkobiercy spadek odrzucili. Z reguły w takich przypadkach w masie spadkowej pojawiają się długi, które gminy muszą rozliczać. W roku 2016 wszedł w życie art. 111c Prawa bankowego, na podstawie którego banki mają obowiązek informowania gmin o tzw. „martwych kontach”. Powoduje to konieczność prowadzenia postępowań weryfikujących, czy gmina faktycznie jest powołana do dziedziczenia. W związku z realizowanymi w gminach kontrolami NIK w powyższym zakresie, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę.

ADRESACI:
Pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami spadkowymi, księgowaniem przychodów i wydatków gminy oraz kontrolą wewnętrzną.

PROGRAM:

 1. Dziedziczenie ustawowe przez gminy:
 • Dziedziczenie ogólnie.
 • Spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
 • Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku.
 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.2. Sporządzenie spisu inwentarza spadku:
 • Cel sporządzenia spisu inwentarza.
 • Przygotowanie wniosku o spis inwentarza.
 • Poszukiwania masy spadkowej.3. Właściwe ujęcie w ewidencji księgowej odziedziczonej przez gminę masy spadkowej:
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dochodów i wydatków gminy związanych z postępowaniami spadkowymi.
 • Wyodrębnienie kont po stronie przychodów i wydatków z tytułu dziedziczenia.
 • Księgowanie aktywów i pasywów na podstawie danych ze spisu inwentarza.
 • Przeksięgowywanie zweryfikowanych zobowiązań z tytułu długów spadkowych.4. Długi spadkowe:
 • Ocena konieczności spłaty długów spadkowych.
 • Kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych.
 • Prowadzenia negocjacji dot. spłaty długów spadkowych.
 • Wyliczanie proporcjonalnych kwot należnych wierzycielom spadkowym.5. Zawiadomienia przesyłane przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego:
 • Rejestrowanie wpływających zawiadomień.
 • Weryfikacja zawiadomień celem ustalenia potencjalnego dziedziczenia przez gminę.
 • Występowanie do sądów z wnioskami o stwierdzenie nabycia spadku.6. Kontrola zarządcza wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy:
 • Uwzględnienie spraw spadkowych w procedurach kontroli zarządczej.
 • Definiowanie ryzyka w obszarze spraw spadkowych.
 • Okresowa kontrola prowadzonych postępowań.7. Pytania i odpowiedzi.8. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:
Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę, ustalania majątku spadkowego (aktywów i pasywów), występowania o sporządzenie spisu inwentarza spadku, weryfikacji i negocjacji ewentualnej spłaty długów spadkowych, właściwego księgowania masy spadkowej w księgach rachunkowych gminy.

PROWADZĄCY:
Wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmujący kierownicze stanowisko w urzędzie gminy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

CENA:
450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)
Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 450 zł brutto.
Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
do 21.09.2018 r.
bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:
Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:
Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.