Slider

Zaproszenie na spotkanie Forum

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 24 września br. (poniedziałek), w godz. 10.00–13.00, na parterze w budynku Spółdzielni Handlowo-Usługowej przy ul. Szlak 65.

Program  spotkania:

  • Walne zebranie członków forum – wybory zarządu, zmiany w statucie,
  • Spotkanie z Panem Jackiem Kowalczykiem – Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w trakcie którego poruszone zostaną takie kwestie jak:
  1. Pomoc w formie schronienia w świetle nowych rozwiązań w ustawie o pomocy społecznej, analizy pierwszego rejestru miejsc schronienia oraz przeprowadzanych kontroli
  2. – Informacja nt. aktualnego stanu prac nad budżetem na 2019 r. w zakresie zadań OPS,

Z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Zaproszenie na spotkanie w dniu 3 września 2018 r.

Kraków, 27 sierpnia 2018 r.

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu członków Forum, które odbędzie się 3 września 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Read More

Przyznawanie świadczenia 300+

Szanowni Państ­wo,

serdecznie zapraszam na spotkanie Małopol­skiego Forum Pomo­cy Społecznej,
które odbędzie się 13 sierp­nia br. (poniedzi­ałek), w godz. 10.00–13.00,
na parterze w budynku Spółdziel­ni Hand­lowo-Usłu­gowej przy ul. Szlak 65.

Tem­at spotka­nia: Przyz­nawanie świad­czenia 300+

Goś­ciem Forum będzie prawnik, członek SKO w Krakowie, doświad­c­zony tren­er.

z wyraza­mi sza­cunku,

Agniesz­ka Majew­s­ka-Siwek — koor­dy­na­tor Forum

Read More
Font Resize
Kontrast Tytułów