Slider

Jak zbudować profesjonalną markę Wójta, Burmistrza, Prezydenta

JAK ZBUDOWAĆ PROFESJONALNĄ MARKĘ
WÓJTA GMINY, BURMISTRZA, CZY PREZYDENTA MIASTA
Warsztaty i konsultacje oparte na pracy indywidualnej

Szanowni Państwo,

Wystąpienia publiczne, zachowanie zgodne z zasadami etykiety i savoir-vivre`u są bardzo ważne zarówno w życiu osobistym, jak też zawodowym. Mają ogromne znaczenie w budowaniu profesjonalnej marki osoby publicznej, którą niewątpliwie jest wójt gminy, burmistrz, czy prezydent miasta. Rozwój kluczowych w tym zakresie kompetencji pozwala na budowanie lepszych relacji z mieszkańcami, pracownikami urzędów oraz instytucjami i partnerami zewnętrznymi. Dzięki temu społeczność lokalna zyskuje poczucie, że posiada dobrego lidera, zaś lider – że ma potrzebne narzędzia do jak najlepszego działania w imieniu i dla dobra mieszkańców.

Zapraszamy do skorzystania z oferty spersonalizowanych warsztatów i konsultacji opartych na pracy indywidualnej, które mają na celu pomoc w budowaniu profesjonalnej marki wójta gminy, burmistrza, czy prezydenta miasta, a jednocześnie są doskonałą okazją poszerzenia wiedzy i rozwinięcia kompetencji w dziedzinie wystąpień publicznych, sztuki autoprezentacji, savoir-vivre`u, etykiety, protokołu dyplomatycznego.

Zakres pracy obejmuje:

 • Nagranie i analiza wystąpienia
 • Analiza dotychczasowych wystąpień
 • Budowanie świadomości mowy ciała
 • Praca nad wystąpieniem
 • Etykieta ubioru
 • Savoir-vivre w życiu zawodowym
 • Wywieranie wrażenia i autoprezentacja
 • Praca nad profesjonalnym wizerunkiem w przestrzeni publicznejKonsultant: Wojciech S. Wocław.
  Zawodowy konferansjer (występował w 10 krajach na 4 kontynentach), popularyzator wiedzy z savoir-vivre’u, etykiety w biznesie i dress code’u, pisarz, wykładowca Szkoły Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi szkolenia i konsultacje z savoir-vivre’u, etykiety w biznesie i sztuki wystąpień publicznych. Autor książki “Savoir-vivre, czyli jak ułatwić sobie życie” oraz filmowych poradników o savoir-vivrze i etykiecie w biznesie, które można oglądać na jego kanale „Wojciech S. Wocław“ w serwisie Youtube. Częsty gość programów telewizyjnych i radiowych.
Wojciech S. Wocław

Australijski portal CityNews.com.au nazwał go „artystą słowa mówionego”. W 2017 roku jego nazwisko pojawiło się w rankingu „Najlepsi prowadzący eventy“ magazynu PRESS. Poprowadził setki wydarzeń kulturalnych i komercyjnych w Polsce, a koncerty muzyki klasycznej zapowiadał w Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Izraelu, Turcji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Jest jedynym konferansjerem z Polski, który występował w słynnej Sydney Opera House.

Korzyści:

 • Zdobycie/poszerzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dot. wystąpień publicznych, zasad etykiety i savoir-vivre`u w różnych sytuacjach codziennych i urzędowych.
 • Świadome budowanie wizerunku osobistego i zawodowego w oparciu o zasady etykiety i savoir-vivre`u.
 • Wzrost pewności siebie.
 • Umiejętność uniknięcia/wybrnięcia z kłopotliwych sytuacji dzięki znajomości zasad etykiety i savoir-vivre`u.
 • Umacnianie własnej marki jako osoby z klasą.
 • Wzmocnienie bądź poprawa wizerunku w oczach mieszkańców, partnerów, współpracowników.
 • Wzrost kultury organizacyjnej.
 • Umiejętność swobodnego zachowania się w różnych sytuacjach codziennych i zawodowych.Oferta może być realizowana w następujących wariantach:
  1. Wariant 1 – jedno spotkanie w wymiarze 6 godzin.
  2. Wariant 2 – dwa spotkania w wymiarze po 4 godziny każde.
  Dla osób, które skorzystają z wariantu 1 lub 2 oferujemy usługi dodatkowych konsultacji w preferencyjnych cenach.

Ostateczny zakres oferty i cena ustalane są indywidualnie.
Zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem,
Anna Łyżwa
Dyrektor FRDL MISTiA

Read More

Europejska nagroda Innowacje w Polityce

 

Europe­js­ka Nagro­da Innowac­je w Poli­tyce (Inno­va­tion in Pol­i­tics Awards) poświę­cona jest stałe­mu roz­wo­jowi i umac­ni­a­n­iu innowa­cyjnej poli­ty­ki demokraty­cznej i admin­is­tracji pub­licznej w Europie. Inno­va­tion in Pol­i­tics wyróż­nia i nagradza innowa­cyjne i odważne pro­jek­ty ze sfery poli­ty­cznej, które mogą służyć jako dobre prak­ty­ki dla wszys­t­kich kra­jów europe­js­kich. Orga­ni­za­torem i funda­torem nagród jest Insty­tut Innowacji w Poli­tyce (Inno­va­tion in Pol­i­tics Insti­tute) z siedz­ibą główną w Aus­trii w Wied­niu, posi­ada­ją­cy reprezen­tację w 12 kra­jach w Europie.

Part­nerem wydarzenia jest Fun­dac­ja Roz­wo­ju Demokracji Lokalnej.

Szczegóły na stron­ie inter­ne­towej  https://www.innovationinpolitics.eu/pl/home

Read More

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

Forum  utworzone w 2018 roku, jest odpowiedzią na wejście w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymogło – z jednej strony – dostosowania w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych, a – z drugiej strony – nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych
w jednostkach.

Utworzone Forum jest platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcje Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzania danych w jednostkach. Stanowi wsparciem środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji oraz doskonaleniu metod działania.  Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych JST liczy obecnie  52 członków.

Spotkania Forum odbywają się  w czwartą środę miesiąca.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

 • Prezes – Rafał Szałaśny, Urząd Gminy Brzeszcze,
 • Wiceprezes – Damian Król, Urząd Gminy Proszowice,
 • Wiceprezes – Grzegorz Palkij, Urząd Gminy Dobra,

Członkowie:

 • Beata Sięka – Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
 • Anna Łyżwa – FRDL MISTiA.

 

Koordynator Forum:

Anna Łyżwa, e-mail: anna.lyzwa@mistia.org.pl

Załączni­ki:

Karta zgłoszenia:

Projekt statutu:

Deklaracja członkowska:

Read More
Font Resize
Kontrast Tytułów