Slider

Zaproszenie na spotkanie w dniu 3 września 2018 r.

Kraków, 27 sierpnia 2018 r.

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu członków Forum, które odbędzie się 3 września 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy ul. Floriańskiej 31 (I piętro).

Read More

Spotkanie Forum

Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 7 września 2018 r. (piątek), w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie FRDL MISTiA, przy ul. Floriańskiej 31, I piętro w Krakowie.

Temat spotkania: Przymusowe leczenie odwykowe – wybrane aspekty.

Gościem Forum będzie sędzia, autorka książki „Ochrona zdrowia psychicznego”.

 Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Read More

Ostat­nia ses­ja rady w kadencji 2014–2018– zada­nia organów gminy.

Zapraszam na spotkanie Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów  Małopol­s­ki,  które  odbędzie  się 13 wrześ­nia 2018 r., w  godz. 10.00–13.00 w  sali sem­i­naryjnej (I piętro), w  siedz­i­bie  FRDL  Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji  w Krakowie, przy ul. Flo­ri­ańskiej 31.

W pier­wszej częś­ci spotka­nia odbędzie się Walne Zebranie Członków Forum, pod­czas którego zostanie przyję­ty nowy statut Forum Prze­wod­niczą­cych Rad Gmin i Powiatów Małopol­s­ki.

W drugiej częś­ci omówiony będzie tem­at:

Ostat­nia ses­ja rady w kadencji 2014–2018 – zada­nia organów gminy.

przed­stawi: Bar­bara Arab­s­ka – prawnik, ekon­o­mista, spec­jal­ista i prak­tyk z zakre­su prawa samorzą­dowego, bankowego, rachunkowoś­ci i  finan­sów pub­licznych, w tym audy­tu i kon­troli zarząd­czej. Doświad­c­zony tren­er i wykład­ow­ca  (pon­ad 30 lat pra­cy w sek­torze finan­sów samorzą­dowych i bankowoś­ci).

 Serdecznie zachę­cam do udzi­ału w spotka­niu.

 

Graży­na Koprows­ka

Koor­dy­na­tor Forum

Read More
Font Resize
Kontrast Tytułów